PFIY là gì? Nghĩa của từ pfiy

PFIY là gì?

PFIY“Please Fix it Yourself” trong tiếng Anh.

PFIY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PFIY“Please Fix it Yourself”.

Please Fix it Yourself: Hãy tự sửa chữa.

Giải thích ý nghĩa của PFIY

PFIY có nghĩa “Please Fix it Yourself”, dịch sang tiếng Việt là “Hãy tự sửa chữa”.