PGD là gì? Nghĩa của từ pgd

PGD là gì?

PGD“Pre-implantation Genetic Diagnosis” trong tiếng Anh.

PGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGD“Pre-implantation Genetic Diagnosis”.

Pre-implantation Genetic Diagnosis: Chẩn đoán di truyền Preimplantation.

Giải thích ý nghĩa của PGD

PGD có nghĩa “Pre-implantation Genetic Diagnosis”, dịch sang tiếng Việt là “Chẩn đoán di truyền Preimplantation”.