PGH là gì? Nghĩa của từ pgh

PGH là gì?

PGH“Pre-implantation Genetic Haplotyping” trong tiếng Anh.

PGH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PGH“Pre-implantation Genetic Haplotyping”.

Pre-implantation Genetic Haplotyping: Trước khi cấy ghép gen Haplotyping.

Giải thích ý nghĩa của PGH

PGH có nghĩa “Pre-implantation Genetic Haplotyping”, dịch sang tiếng Việt là “Trước khi cấy ghép gen Haplotyping”.