PIC là gì? Nghĩa của từ pic

PIC là gì?

PIC“Person In Charge” trong tiếng Anh.

PIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PIC“Person In Charge”.

Person In Charge: Người phụ trách.

Giải thích ý nghĩa của PIC

PIC có nghĩa “Person In Charge”, dịch sang tiếng Việt là “Người phụ trách”.