PICO là gì? Nghĩa của từ pico

PICO là gì?

PICO“Pacific Institute for Community Organization” trong tiếng Anh.

PICO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PICO“Pacific Institute for Community Organization”.

Pacific Institute for Community Organization: Viện Tổ chức Cộng đồng Thái Bình Dương.

Một số kiểu PICO viết tắt khác:

Pakistan Institute of Community Ophthalmology: Viện Nhãn khoa Cộng đồng Pakistan.

Policy Innovation and Co-ordination Office: Văn phòng Điều phối và Đổi mới Chính sách.

Progressive Tool and Industries Co.: Công cụ tiến bộ và các ngành công nghiệp.

Polar Ice Coring Office: Văn phòng Polar Ice Coring.

Petroleum Import Compagnie: Tổng hợp nhập khẩu dầu mỏ.

Giải thích ý nghĩa của PICO

PICO có nghĩa “Pacific Institute for Community Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Tổ chức Cộng đồng Thái Bình Dương”.