PIPL là gì? Nghĩa của từ pipl

PIPL là gì?

PIPL“Personal Information Protection Law” trong tiếng Anh.

PIPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PIPL“Personal Information Protection Law”.

Personal Information Protection Law: Luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Một số kiểu PIPL viết tắt khác:

Posterior Inferior Parietal Lobe: Thùy đỉnh thấp hơn.

Giải thích ý nghĩa của PIPL

PIPL có nghĩa “Personal Information Protection Law”, dịch sang tiếng Việt là “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”.