PNT là gì? Nghĩa của từ pnt

PNT là gì?

PNT“Prime Number Theorem” trong tiếng Anh.

PNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PNT“Prime Number Theorem”.

Prime Number Theorem: Định lý số nguyên tố.

Một số kiểu PNT viết tắt khác:

Pacific Northwest Trail: Đường mòn Tây Bắc Thái Bình Dương.

Postnormal times: Thời gian bất thường.

Palestinian National Theater: Nhà hát quốc gia Palestine.

Positioning, Navigation, and Timing: Định vị, Điều hướng và Thời gian.

Petra National Trust: Niềm tin quốc gia Petra.

Police Negotiation Team: Đội đàm phán của cảnh sát.

Party of New Type: Bữa tiệc kiểu mới.

Philadelphia Naming Test: Kiểm tra đặt tên Philadelphia.

Prague National Theatre: Nhà hát quốc gia Praha.

Giải thích ý nghĩa của PNT

PNT có nghĩa “Prime Number Theorem”, dịch sang tiếng Việt là “Định lý số nguyên tố”.