POA là gì? Nghĩa của từ poa

POA là gì?

POA“Power Of Attorney” trong tiếng Anh.

POA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POA“Power Of Attorney”.

Power Of Attorney: Giấy ủy quyền.

Giải thích ý nghĩa của POA

POA có nghĩa “Power Of Attorney”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy ủy quyền”.