POMR là gì? Nghĩa của từ pomr

POMR là gì?

POMR“Problem-Oriented Medical Record” trong tiếng Anh.

POMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POMR“Problem-Oriented Medical Record”.

Problem-Oriented Medical Record: Hồ sơ y tế hướng vấn đề.

Một số kiểu POMR viết tắt khác:

Principles Of Marketing Research: Nguyên tắc Nghiên cứu Tiếp thị.

Giải thích ý nghĩa của POMR

POMR có nghĩa “Problem-Oriented Medical Record”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ y tế hướng vấn đề”.