POSIX là gì? Nghĩa của từ posix

POSIX là gì?

POSIX“Portable Operating System Interface” trong tiếng Anh.

POSIX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng POSIX“Portable Operating System Interface”.

Portable Operating System Interface: Giao diện hệ điều hành di động.

Giải thích ý nghĩa của POSIX

POSIX có nghĩa “Portable Operating System Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện hệ điều hành di động”.