PRIMA là gì? Nghĩa của từ prima

PRIMA là gì?

PRIMA“Philippine Recording Industry Music Association” trong tiếng Anh.

PRIMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PRIMA“Philippine Recording Industry Music Association”.

Philippine Recording Industry Music Association: Hiệp hội âm nhạc công nghiệp ghi âm Philippines.

Một số kiểu PRIMA viết tắt khác:

Place of the Relevant Intermediary Approach: Vị trí của phương pháp tiếp cận trung gian có liên quan.

Giải thích ý nghĩa của PRIMA

PRIMA có nghĩa “Philippine Recording Industry Music Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội âm nhạc công nghiệp ghi âm Philippines”.