PRSP là gì? Nghĩa của từ prsp

PRSP là gì?

PRSP“Poverty Reduction Strategy Paper” trong tiếng Anh.

PRSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PRSP“Poverty Reduction Strategy Paper”.

Poverty Reduction Strategy Paper: Báo cáo Chiến lược Giảm nghèo.

Một số kiểu PRSP viết tắt khác:

Poverty Reduction Strategy Programme: Chương trình Chiến lược Giảm nghèo.

Prevention Research Support Program: Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Phòng ngừa.

Penicillin-Resistant Streptococcus Pneumoniae: Streptococcus kháng penicilin.

Punjab Rural Support Program: Chương trình hỗ trợ nông thôn Punjab.

Public Relations Society of the Philippines: Hiệp hội quan hệ công chúng của Philippines.

Giải thích ý nghĩa của PRSP

PRSP có nghĩa “Poverty Reduction Strategy Paper”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo Chiến lược Giảm nghèo”.