PSLT là gì? Nghĩa của từ pslt

PSLT là gì?

PSLT“Provincial Support Liaison Team” trong tiếng Anh.

PSLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PSLT“Provincial Support Liaison Team”.

Provincial Support Liaison Team: Nhóm liên lạc hỗ trợ tỉnh.

Giải thích ý nghĩa của PSLT

PSLT có nghĩa “Provincial Support Liaison Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm liên lạc hỗ trợ tỉnh”.