PSST là gì? Nghĩa của từ psst

PSST là gì?

PSST“Problem-Solving Skills Training” trong tiếng Anh.

PSST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PSST“Problem-Solving Skills Training”.

Problem-Solving Skills Training: Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề.

Một số kiểu PSST viết tắt khác:

Pinamalayan School of Sciences and Technology: Trường Khoa học và Công nghệ Pinamalayan.

Premenstrual Symptoms Screening Tool: Công cụ sàng lọc các triệu chứng tiền kinh nguyệt.

Giải thích ý nghĩa của PSST

PSST có nghĩa “Problem-Solving Skills Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề”.