PUM là gì? Nghĩa của từ pum

PUM là gì?

PUM“Please Understand Me” trong tiếng Anh.

PUM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PUM“Please Understand Me”.

Please Understand Me: Hãy hiểu cho tôi.
Mong muốn người khác sẽ hiểu cho mình.

Một số kiểu PUM viết tắt khác:

Personal User Mobility: Tính di động của người dùng cá nhân.

Public Utility Model: Mô hình tiện ích công cộng.

Potentially Unwanted Modification: Sửa đổi tiềm ẩn không mong muốn.

Product Unit Manager: Giám đốc đơn vị sản phẩm.

Private User Mobility: Tính di động người dùng riêng tư.

Mariateguist Unified Party: Đảng thống nhất Mariateguist.

Patriotic Unity Movement: Phong trào đoàn kết yêu nước.

Malaysian Ulama Association: Hiệp hội Ulama Malaysia.

Persons Under Monitoring: Những người được giám sát.

Giải thích ý nghĩa của PUM

PUM có nghĩa “Please Understand Me”, dịch sang tiếng Việt là “Hãy hiểu cho tôi”.