PUNCH là gì? Nghĩa của từ punch

PUNCH là gì?

PUNCH“Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere” trong tiếng Anh.

PUNCH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PUNCH“Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere”.

Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere: Polarimeter để hợp nhất Corona và Heliosphere.

Giải thích ý nghĩa của PUNCH

PUNCH có nghĩa “Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere”, dịch sang tiếng Việt là “Polarimeter để hợp nhất Corona và Heliosphere”.