QCDCCS là gì? Nghĩa của từ qcdccs

QCDCCS là gì?

QCDCCS“Quy chế dân chủ cơ sở” trong tiếng Việt.

QCDCCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QCDCCS“Quy chế dân chủ cơ sở”.

Quy chế dân chủ cơ sở.

Giải thích ý nghĩa của QCDCCS

QCDCCS có nghĩa “Quy chế dân chủ cơ sở” trong tiếng Việt.