QĐ là gì? Nghĩa của từ qđ

QĐ là gì?

“Quyết định” trong tiếng Việt.

QĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng “Quyết định”.

Quyết định.

Giải thích ý nghĩa của QĐ

có nghĩa “Quyết định” trong tiếng Việt.