QĐND là gì? Nghĩa của từ qđnd

QĐND là gì?

QĐND“Quân đội nhân dân” trong tiếng Việt.

QĐND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QĐND“Quân đội nhân dân”.

Quân đội nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của QĐND

QĐND có nghĩa “Quân đội nhân dân” trong tiếng Việt.