QGIS là gì? Nghĩa của từ qgis

QGIS là gì?

QGIS“Quantum GIS” trong tiếng Anh.

QGIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QGIS“Quantum GIS”.

Quantum GIS: GIS lượng tử.

Giải thích ý nghĩa của QGIS

QGIS có nghĩa “Quantum GIS”, dịch sang tiếng Việt là “GIS lượng tử”.