QH là gì? Nghĩa của từ qh

QH là gì?

QH“Quốc hội” trong tiếng Việt.

QH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QH“Quốc hội”.

Quốc hội.

Một số kiểu QH viết tắt khác:

Quan hệ.

Giải thích ý nghĩa của QH

QH có nghĩa “Quốc hội” trong tiếng Việt.