QHTD là gì? Nghĩa của từ qhtd

QHTD là gì?

QHTD“Quan hệ tình dục” trong tiếng Việt.

QHTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QHTD“Quan hệ tình dục”.

Quan hệ tình dục.

Giải thích ý nghĩa của QHTD

QHTD có nghĩa “Quan hệ tình dục” trong tiếng Việt.