QLTT là gì? Nghĩa của từ qltt

QLTT là gì?

QLTT“Quản lý thị trường” trong tiếng Việt.

QLTT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QLTT“Quản lý thị trường”.

Quản lý thị trường.

Giải thích ý nghĩa của QLTT

QLTT có nghĩa “Quản lý thị trường” trong tiếng Việt.