QMR là gì? Nghĩa của từ qmr

QMR là gì?

QMR“Quality Management Representative” trong tiếng Anh.

QMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QMR“Quality Management Representative”.

Quality Management Representative: Đại diện quản lí chất lượng.

Một số kiểu QMR viết tắt khác:

Qualitative Material Requirement: Yêu cầu vật liệu định tính.

Quick Medical Reference: Tham khảo y tế nhanh.

Giải thích ý nghĩa của QMR

QMR có nghĩa “Quality Management Representative”, dịch sang tiếng Việt là “Đại diện quản lí chất lượng”.