QN là gì? Nghĩa của từ qn

QN là gì?

QN“Quảng Ninh” trong tiếng Việt.

QN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QN“Quảng Ninh”.

Quảng Ninh.

Giải thích ý nghĩa của QN

QN có nghĩa “Quảng Ninh” trong tiếng Việt.