QOH là gì? Nghĩa của từ qoh

QOH là gì?

QOH“Queen's Own Hussars” trong tiếng Anh.

QOH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QOH“Queen's Own Hussars”.

Queen's Own Hussars: Hussars riêng của Nữ hoàng.

Một số kiểu QOH viết tắt khác:

Queen's Own Highlanders: Những người dân vùng cao riêng của Nữ hoàng.

Giải thích ý nghĩa của QOH

QOH có nghĩa “Queen's Own Hussars”, dịch sang tiếng Việt là “Hussars riêng của Nữ hoàng”.