QOL là gì? Nghĩa của từ qol

QOL là gì?

QOL“Quality Of life” trong tiếng Anh.

QOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QOL“Quality Of life”.

Quality Of life: Chất lượng cuộc sống.

Một số kiểu QOL viết tắt khác:

Quantum Optical Lithography: Kỹ thuật in thạch bản quang lượng tử.

Giải thích ý nghĩa của QOL

QOL có nghĩa “Quality Of life”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lượng cuộc sống”.