QSD là gì? Nghĩa của từ qsd

QSD là gì?

QSD“Quyền sử dụng” trong tiếng Việt.

QSD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QSD“Quyền sử dụng”.

Quyền sử dụng.

Giải thích ý nghĩa của QSD

QSD có nghĩa “Quyền sử dụng” trong tiếng Việt.