RAMA là gì? Nghĩa của từ rama

RAMA là gì?

RAMA“Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction” trong tiếng Anh.

RAMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RAMA“Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction”.

Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction: Nghiên cứu Mảng xác định đối với Phân tích và Dự báo Gió mùa Châu Phi-Á-Úc.

Giải thích ý nghĩa của RAMA

RAMA có nghĩa “Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu Mảng xác định đối với Phân tích và Dự báo Gió mùa Châu Phi-Á-Úc”.