RAND là gì? Nghĩa của từ rand

RAND là gì?

RAND“Random” trong tiếng Anh.

RAND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RAND“Random”.

Random: Ngẫu nhiên.

Một số kiểu RAND viết tắt khác:

Reasonable and non-discriminatory licensing: Cấp phép hợp lý và không phân biệt đối xử.

Giải thích ý nghĩa của RAND

RAND có nghĩa “Random”, dịch sang tiếng Việt là “Ngẫu nhiên”.