RASA là gì? Nghĩa của từ rasa

RASA là gì?

RASA“Relative Apparent Synapomorphy Analysis” trong tiếng Anh.

RASA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RASA“Relative Apparent Synapomorphy Analysis”.

Relative Apparent Synapomorphy Analysis: Phân tích Synapomorphy tương đối rõ ràng.

Một số kiểu RASA viết tắt khác:

Rowe-Ackermann Schmidt Astrographs.

Roosevelt's All Students Association: Hiệp hội tất cả sinh viên của Roosevelt.

Rayong Science Academy: Học viện Khoa học Rayong.

Radio Sabah Alumni Association: Hiệp hội cựu sinh viên Đài Sabah.

Radio Amateur Society of Australia: Hiệp hội nghiệp dư vô tuyến của Úc.

Richmond Area Skateboard Alliance: Liên minh ván trượt khu vực Richmond.

Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph.

Russian American Scientists Association: Hiệp hội các nhà khoa học người Mỹ gốc Nga.

Radiodifusoras Asociadas.

Giải thích ý nghĩa của RASA

RASA có nghĩa “Relative Apparent Synapomorphy Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích Synapomorphy tương đối rõ ràng”.