RCPS là gì? Nghĩa của từ rcps

RCPS là gì?

RCPS“Rigid Cellular Polystyrene” trong tiếng Anh.

RCPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RCPS“Rigid Cellular Polystyrene”.

Rigid Cellular Polystyrene: Polystyrene dạng tế bào cứng.

Một số kiểu RCPS viết tắt khác:

Representative Concentration Pathways: Con đường tập trung đại diện.
RCPs.

Remote Control Panels: Bảng điều khiển từ xa.
RCPs.

Royal Cornwall Polytechnic Society: Hiệp hội Bách khoa Hoàng gia Cornwall.

Resident Command Packages: Gói lệnh thường trú.
RCPs.

Regional Contingency Plans: Kế hoạch Dự phòng Khu vực.
RCPs.

Giải thích ý nghĩa của RCPS

RCPS có nghĩa “Rigid Cellular Polystyrene”, dịch sang tiếng Việt là “Polystyrene dạng tế bào cứng”.