RHF là gì? Nghĩa của từ rhf

RHF là gì?

RHF“Reliance Home Finance” trong tiếng Anh.

RHF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RHF“Reliance Home Finance”.

Reliance Home Finance: Tài chính gia đình phụ thuộc.

Một số kiểu RHF viết tắt khác:

Restricted Hartree–Fock: Hartree-Fock bị hạn chế.

Romanian Handball Federation: Liên đoàn bóng ném Romania.

Giải thích ý nghĩa của RHF

RHF có nghĩa “Reliance Home Finance”, dịch sang tiếng Việt là “Tài chính gia đình phụ thuộc”.