RISK là gì? Nghĩa của từ risk

RISK là gì?

RISK“Reperfusion Injury Salvage Kinase” trong tiếng Anh.

RISK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RISK“Reperfusion Injury Salvage Kinase”.

Reperfusion Injury Salvage Kinase: Tái tưới máu Chấn thương Cứu hộ Kinase.

Giải thích ý nghĩa của RISK

RISK có nghĩa “Reperfusion Injury Salvage Kinase”, dịch sang tiếng Việt là “Tái tưới máu Chấn thương Cứu hộ Kinase”.