RNAV là gì? Nghĩa của từ rnav

RNAV là gì?

RNAV“Area Navigation” trong tiếng Anh.

RNAV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RNAV“Area Navigation”.

Area Navigation: Điều hướng khu vực.

Giải thích ý nghĩa của RNAV

RNAV có nghĩa “Area Navigation”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng khu vực”.