RNR là gì? Nghĩa của từ rnr

RNR là gì?

RNR“Risk-Need-Responsivity” trong tiếng Anh.

RNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RNR“Risk-Need-Responsivity”.

Risk-Need-Responsivity: Rủi ro-Nhu cầu-Phản ứng.
Tên một loại mô hình được sử dụng trong lĩnh vực tội phạm học.

Một số kiểu RNR viết tắt khác:

Read No Reply: Đọc không trả lời.

Royal Naval Reserve: Lực lượng dự bị hải quân Hoàng gia.

Rest And Recreation: Nghỉ ngơi và giải trí.

Ribonucleotide reductase.

Right Node Raising: Nâng cao nút bên phải.

Giải thích ý nghĩa của RNR

RNR có nghĩa “Risk-Need-Responsivity”, dịch sang tiếng Việt là “Rủi ro-Nhu cầu-Phản ứng”.