RTK là gì? Nghĩa của từ rtk

RTK là gì?

RTK“Real-Time Kinematic” trong tiếng Anh.

RTK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RTK“Real-Time Kinematic”.

Real-Time Kinematic: Động học thời gian thực.

Một số kiểu RTK viết tắt khác:

Radio Television of Kosovo: Đài truyền hình Kosovo.

Rentech stock: Cổ phiếu Rentech.

Receptor Tyrosine Kinase: Thụ thể tyrosine kinase.

Revenue Ton-Kilometer: Doanh thu Tấn-Kilomet.

Giải thích ý nghĩa của RTK

RTK có nghĩa “Real-Time Kinematic”, dịch sang tiếng Việt là “Động học thời gian thực”.