SALE là gì? Nghĩa của từ sale

SALE là gì?

SALE“Singapore Aircraft Leasing Enterprise” trong tiếng Anh.

SALE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SALE“Singapore Aircraft Leasing Enterprise”.

Singapore Aircraft Leasing Enterprise: Doanh nghiệp cho thuê máy bay Singapore.

Giải thích ý nghĩa của SALE

SALE có nghĩa “Singapore Aircraft Leasing Enterprise”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp cho thuê máy bay Singapore”.