SANDO là gì? Nghĩa của từ sando

SANDO là gì?

SANDO“Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis” trong tiếng Anh.

SANDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SANDO“Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis”.

Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis: Bệnh thần kinh mất điều hòa cảm giác Rối loạn cảm giác và bệnh nhãn khoa.

Giải thích ý nghĩa của SANDO

SANDO có nghĩa “Sensory Ataxic Neuropathy Dysarthria and Ophthalmoparesis”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh thần kinh mất điều hòa cảm giác Rối loạn cảm giác và bệnh nhãn khoa”.