SASSY là gì? Nghĩa của từ sassy

SASSY là gì?

SASSY“Salmon Arm Summer Stock Youth theatre” trong tiếng Anh.

SASSY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SASSY“Salmon Arm Summer Stock Youth theatre”.

Salmon Arm Summer Stock Youth theatre: Salmon Arm Summer Stock Nhà hát dành cho thanh niên.

Một số kiểu SASSY viết tắt khác:

SCUBA-2 All-Sky Survey: Khảo sát toàn bầu trời SCUBA-2.
SASSy.

Giải thích ý nghĩa của SASSY

SASSY có nghĩa “Salmon Arm Summer Stock Youth theatre”, dịch sang tiếng Việt là “Salmon Arm Summer Stock Nhà hát dành cho thanh niên”.