SCAM là gì? Nghĩa của từ scam

SCAM là gì?

SCAM“Source Code Analysis and Manipulation” trong tiếng Anh.

SCAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCAM“Source Code Analysis and Manipulation”.

Source Code Analysis and Manipulation: Phân tích và thao tác mã nguồn.

Một số kiểu SCAM viết tắt khác:

Superconducting CAMera: CAMera siêu dẫn.

Scientific Certainty Argumentation Method: Phương pháp Lập luận Độ chắc chắn Khoa học.

Giải thích ý nghĩa của SCAM

SCAM có nghĩa “Source Code Analysis and Manipulation”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích và thao tác mã nguồn”.