SCAPE là gì? Nghĩa của từ scape

SCAPE là gì?

SCAPE“Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion” trong tiếng Anh.

SCAPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCAPE“Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion”.

Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion: Khảo cổ học ven biển của Scotland và vấn đề xói mòn.

Giải thích ý nghĩa của SCAPE

SCAPE có nghĩa “Scotland's Coastal Archaeology and the Problem of Erosion”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo cổ học ven biển của Scotland và vấn đề xói mòn”.