SCI là gì? Nghĩa của từ sci

SCI là gì?

SCI“Science Citation Index” trong tiếng Anh.

SCI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCI“Science Citation Index”.

Science Citation Index: Chỉ số trích dẫn khoa học.

Một số kiểu SCI viết tắt khác:

Spinal Cord Injury: Chấn thương tủy sống.

Sensitive Compartmented Information: Thông tin phân vùng nhạy cảm.

Space Competitiveness Index: Chỉ số năng lực cạnh tranh về không gian.

Science of Creative Intelligence: Khoa học trí tuệ sáng tạo.

Serial Communication Interface: Giao diện truyền thông nối tiếp.

Scalable Coherent Interface: Giao diện mạch lạc có thể mở rộng.

Sustainable Commodity Initiative: Sáng kiến hàng hóa bền vững.

Society of Chemical Industry: Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất.

Giải thích ý nghĩa của SCI

SCI có nghĩa “Science Citation Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số trích dẫn khoa học”.