SEAM là gì? Nghĩa của từ seam

SEAM là gì?

SEAM“Security Expertise Assessment Measure” trong tiếng Anh.

SEAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEAM“Security Expertise Assessment Measure”.

Security Expertise Assessment Measure: Biện pháp đánh giá chuyên môn bảo mật.

Một số kiểu SEAM viết tắt khác:

South Eastern Applied Material: Vật liệu Ứng dụng Đông Nam Bộ.

Shanghai Eastern Aircraft Maintenance: Bảo trì máy bay phương Đông Thượng Hải.

Simple Extensible Abstract Machine: Máy trừu tượng mở rộng đơn giản.

Systemic Enterprise Architecture Methodology: Hệ thống phương pháp kiến ​​trúc doanh nghiệp.

Shroud Exhibit And Museum: Bảo tàng và triển lãm Shroud.

Giải thích ý nghĩa của SEAM

SEAM có nghĩa “Security Expertise Assessment Measure”, dịch sang tiếng Việt là “Biện pháp đánh giá chuyên môn bảo mật”.