SEAN là gì? Nghĩa của từ sean

SEAN là gì?

SEAN“Student Education Association of Nebraska” trong tiếng Anh.

SEAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEAN“Student Education Association of Nebraska”.

Student Education Association of Nebraska: Hiệp hội giáo dục sinh viên của Nebraska.

Giải thích ý nghĩa của SEAN

SEAN có nghĩa “Student Education Association of Nebraska”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội giáo dục sinh viên của Nebraska”.