SEQ là gì? Nghĩa của từ seq

SEQ là gì?

SEQ“Sequence” trong tiếng Anh.

SEQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEQ“Sequence”.

Sequence: Dãy, trình tự, nối tiếp, phân đoạn.
Thuật ngữ sử dụng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau như: toán học, sinh học, y học...

Giải thích ý nghĩa của SEQ

SEQ có nghĩa “Sequence”, dịch sang tiếng Việt là “Dãy, trình tự, nối tiếp, phân đoạn”.