SEVT là gì? Nghĩa của từ sevt

SEVT là gì?

SEVT“Southeast Vermont Transit” trong tiếng Anh.

SEVT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEVT“Southeast Vermont Transit”.

Southeast Vermont Transit: Chuyển tuyến Đông Nam Vermont.

Giải thích ý nghĩa của SEVT

SEVT có nghĩa “Southeast Vermont Transit”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tuyến Đông Nam Vermont”.