SFE là gì? Nghĩa của từ sfe

SFE là gì?

SFE“Supercritical fluid extraction” trong tiếng Anh.

SFE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFE“Supercritical fluid extraction”.

Supercritical fluid extraction: Chiết chất lỏng siêu tới hạn.

Một số kiểu SFE viết tắt khác:

Sydney Futures Exchange: Sở giao dịch hàng hóa tương lai Sydney.

Giải thích ý nghĩa của SFE

SFE có nghĩa “Supercritical fluid extraction”, dịch sang tiếng Việt là “Chiết chất lỏng siêu tới hạn”.