SFG là gì? Nghĩa của từ sfg

SFG là gì?

SFG“Sum Frequency Generation” trong tiếng Anh.

SFG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFG“Sum Frequency Generation”.

Sum Frequency Generation: Tổng tần số tạo.

Một số kiểu SFG viết tắt khác:

Strategic Foresight Group: Nhóm tầm nhìn chiến lược.

Special Forces Group: Nhóm lực lượng đặc biệt.

Systemic Functional Grammar: Ngữ pháp chức năng hệ thống.

Sammons Financial Group: Tập đoàn tài chính Sammons.

Symmetrical Field Geometry: Hình học trường đối xứng.

Shinhan Financial Group: Tập đoàn tài chính Shinhan.

Signal Flow Graph: Đồ thị dòng tín hiệu.

Strategic Fulfillment Group: Nhóm thực hiện chiến lược.

Speculative Fiction Group: Nhóm hư cấu đầu cơ.

Superior Frontal Gyrus: Gyrus phía trước cao cấp.

Scope for Growth: Phạm vi tăng trưởng.
SfG.

Society for Glycobiology: Hiệp hội Glycobiology.
SfG.

Spotted Fever Group: Nhóm Sốt đốm.

Social Fund Guide: Hướng dẫn Quỹ xã hội.

Sudan Film Group: Nhóm phim Sudan.

Giải thích ý nghĩa của SFG

SFG có nghĩa “Sum Frequency Generation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng tần số tạo”.