SHAC là gì? Nghĩa của từ shac

SHAC là gì?

SHAC“Stop Huntingdon Animal Cruelty” trong tiếng Anh.

SHAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SHAC“Stop Huntingdon Animal Cruelty”.

Stop Huntingdon Animal Cruelty: Ngừng đối xử tàn ác với động vật Huntingdon.

Một số kiểu SHAC viết tắt khác:

Student Health Action Coalition: Liên minh hành động vì sức khỏe sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của SHAC

SHAC có nghĩa “Stop Huntingdon Animal Cruelty”, dịch sang tiếng Việt là “Ngừng đối xử tàn ác với động vật Huntingdon”.